مشاوره و آنالیز

 

کارفرمایان محترم می توانند با ارسال نقشه های معماری و مستندات فنی پروژه از خدمات اولیه و رایگان دپارتمان طراحی شرکت وافل پارس جهت اجرای پروژه قالب وافل شامل موارد زیر بهره مند گردند.

-ارائه مشاوره وآنالیز پیشنهادات اولیه و بررسی امکان کاربرد سقف های دال مجوف منطبق بر شرایط و معذوریات پروژه.

-تهیه گزارش فنی و اقصادی و ارائه برآورد از میزان مصالح مصرفی و هزینه تمام شده اجرای اسکلت پروژه با سیستم سقف های دال مجوف.

-ارائه بهترین جانمایی برای عناصر سازه ای شامل ستون ها و دیوارهای برشی منطبق بر نیازهای سازه ای و شرایط معماری .

-برگزاری جلسات مورد نیاز فنی و توجیهی به صورت حضوری در محل شرکت.