طراحی سازه

کارفرمایان می توانند از خدمات طراحی سازه با بالاترین کیفیت بهره مند شوند.

پس از تکمیل مطالعه اولیه و تایید کارفرما این مجموعه خدمات طراحی سازه قالب وافل فاز دو سازه را به انجام می رساند و مدارک فنی و نقشه های اجرایی را طبق برنامه زمان بندی ارائه می دهد. همچنین دفاع از طراحی های انجام شده و مسئولیت پاسخ گویی به سوالات فنی مراجع ذی صلاح به عهده شرکت می باشد. دفتر فنی شرکت همچنین تغییرات احتمالی در طول اجرا را نیز بطور کامل پشتیبانی می کند.