بهینه سازی قالب وافل

بهینه سازی قالب وافل

در این مرحله گروه وافل پارس طراحی های موجود در رابطه با قالب وافل  را بهینه سازی می نماید.