اجرای سازه قالب وافل

شرکت وافل پارس با سابقه مدیریت موفق در پروژه های متعدد ساختمانی و در اختیار داشتن تجهیزات و ابزار کافی و تخصصی اجرای قالب  سقف وافل و یوبوت آماده ارائه خدمات اجرای سازه قالب وافل به کارفرمایان می باشد.