نظارت بر اجرا قالب وافل

نظارت بر اجرای قالب وافل

نظارت بر اجرا قالب وافل

شرکت وافل پارس  بر روند اجرای صحیح اسکلت و اجرا قالب وافل نظارت مستمر می نماید.

از آنجایی که اجرای قالب وافل به دلیل وجود دهانه های بلند و نیمه بلند از حساسیت بیشتری برخوردار می باشد، شرکت با اعزام مهندسین ناظر خود بر روند اجرای صحیح اسکلت و قالب وافل نظارت مستمر می نماید. نظارت شرکت متضمن اجرای صحیح اسکلت و سقف ها منطبق بر نقشه ها و دیتیل ها و الزامات اجرایی می باشد.